Postup zápisu ráfků a pneumatik do technického průkazu vozidla a zápis vymezovacích podložek do technického průkazu

Postup zápisu ráfků a pneumatik do TP vozidla nad rámec uvedených výrobcem:

A) Typově schválených – na základě typového listu
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:

1) Řádně vyplněný typový list
    – typový list musí odpovídat vzoru uvedenému v seznamu držitelů schválení *   
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle kontrolním technikem typu „K“, který ověří shodu s uvedeným
       schválením KBA (ABE) XXXX, které je nedílnou součástí daného typového listu (datum, podpis, razítko).
       U ráfků a pneumatik uvedených v tabulce c) (pro daný typ vozidla) je držitel schválení oprávněn potvrdit
       v typovém listu i část „montáž na vozidlo“, s tím, že k potvrzení  (datum, podpis, razítko) uvede:
      „Schváleno MD pod č.j. xxxxxxx“.

2) Schválení KBA (ABE) XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Kontrolní technik typu „K“ v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA (ABE) XXXX
4) Seznam držitelů schválení včetně vzorů typových listů, schválení KBA (ABE) XXXX a jejich překladů je uveden na níže uvedené tabulce
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

B) Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně

Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů: 

1) Řádně vyplněné prohlášení  autorizovaného dovozce
    – prohlášení autorizovaného dovozce musí odpovídat vzoru uvedeného v seznamu akreditovaných dovozců
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným TÜV
       posudkem, který je nedílnou součástí daného prohlášení (datum, podpis, razítko)
2) TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v TÜV posudku XXXX
4) Seznam akreditovaných dovozců včetně vzorů prohlášení akreditovaného dovozce, TÜV posudku XXXX a jejich překladu je uveden na níže uvedené tabulce.
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

C) Zápis individuálně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:

1)  Protokol o kontrole na vozidle provedené pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným schválením
KBA nebo TÜV posudkem a zkontroluje montáž na vozidle

2) Schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudku XXXX
4) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanizmů se tato záruka nevztahuje
* U firmy Alcar Bohemia, s.r.o. jsou typové listy a prohlášení autorizovaného dovozce tištěny přímo u dealera, odpovídají uvedenému vzoru. Jedná se o typové listy případně prohlášení autorizovaného dovozce stažené výhradně smluvními partnery z internetových stránek firmy ALCAR BOHEMIA. V případě, že jsou řádně podepsány prodejcem kol, včetně razítka a data vystavení, jedná se o originál typového listu příp. prohlášení autorizovaného dovozce.

D) Typově schválených v rámci značkového příslušenství – na základě typového listu
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla v typovém schválení, ale schválených jako značkové příslušenství vozidel provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě následujícího podkladu:

Řádně vyplněný typový list
    – typový list musí odpovídat vzoru uvedenému v seznamu držitelů schválení  - tabulka d)
    – musí být potvrzen držitelem schválení (výrobce či akreditovaný zástupce) (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodej a montáž na vozidle autorizovaným dealerem dané značky, který ověří shodu s uvedeným
       schválením KBA (ABE) XXXX, které se v tomto případě k typovému listu nepřikládá (tyto dokumenty jsou distribuovány v rámci dealerské sítě). Tento potvrdí v typovém listu část „Potvrzení prodeje a kontroly montáže“ (datum, podpis, razítko).

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Autorizovaný dealer v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA (ABE) XXXX
4) Seznam držitelů schválení včetně vzorů typových listů, je uveden na níže uvedené tabulce.  
 
 
E) Postup zápisu vymezovacích podložek do TP vozidla nad rámec uvedených výrobcem
Pozn.: Jedná se o možnost použití speciální vymezovací podložky umisťované mezi ráfek kola a unašeč (náboj) kola, která prakticky posouvá ráfek směrem k okraji vozidla, tudíž mění rozchod vozidla. “
 
Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně
Zápis variabilních vymezovacích podložek nad rámec možnosti udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů: 

1) Řádně vyplněné prohlášení autorizovaného dovozce
    – prohlášení autorizovaného dovozce musí odpovídat vzoru uvedeného v seznamu akreditovaných dovozců – tabulka e)
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným TÜV posudkem, který je nedílnou součástí daného prohlášení (datum, podpis, razítko)

2) TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v TÜV posudku XXXX
4) Seznam akreditovaných dovozců včetně vzorů prohlášení akreditovaného dovozce, TÜV posudku XXXX a jejich překladu je uveden na níže uvedené tabulce e)
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž vymezovacích podložek nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje